Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Pokyny pro autory

Jak žádat o publikování článku v časopise Praktická gynekologie a jaký je redakční postup

Příspěvky zasílejte v elektronické podobě jako soubory ve formátu DOC, resp. DOCX (MS Office Word) na emailovou adresu fama@fa-ma.cz nebo boris.skalka@fa-ma.cz nebo eliska.skalkova@fa-ma.cz. K příspěvku a žádosti o uveřejnění připojte podepsaný sken prohlášení (formulář dostupný na www.praktickagynekologie.cz) o původnosti Vašeho příspěvku i použitých příloh (tabulek, grafů, schémat, fotografií a obrázků). Součástí tohoto prohlášení je i souhlas s užitím dat z příspěvku (použitá data budou řádně citována) pro neziskový vzdělávací projekt českých a slovenských lékařských fakult – portál MEFANET. Pokud použijete přílohy převzaté z jiných publikací, je třeba doložit souhlas autora a vydavatele. Pokud použijete jen některá data nebo pouze adaptuje část, je třeba uvést zkrácenou citaci zdroje a formuli „Upraveno podle“, například Upraveno podle Willis JW, 2011 [2].

Vydavatel Váš příspěvek postoupí vedoucímu odbornému redaktorovi k posouzení a přijetí nebo odmítnutí. O stanovisku odborné redakce bude vydavatel emailem informovat hlavního autora (autora uvedeného jako prvního) nejpozději do 2 měsíců od doručení příspěvku.

Po redakčním a grafickém zpracování zašle vydavatel hlavnímu autorovi příspěvek k autorskému přehlédnutí ve formátu PDF (Adobe Acrobat). Autor své připomínky zanese v tomto programu systémem oprav nebo zanese opravy do vytištěného textu a ten s opravami oskenuje a pošle emailem vydavateli, případně opravy s jejich přesnou lokalizací v textu vepíše do textového souboru formátu DOC (MS Office Word) nebo TXT/OTD/RTF (Windows XP a vyšší). Termín pro vrácení korektury je 1 týden od odeslání z redakce vydavatele.

Jak připravit „manuskript“ a ilustrační přílohy pro časopis Praktická gynekologie

– rozsah 7 až 12 normostran (to je 12 600 až 21 600 znaků včetně mezer)

– rozsah 5 až 7 normostran (to je 9 275 až 12 600 znaků včetně mezer)
1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer

musí byť výstižný a stručný (maximálně 60 znaků včetně mezer) a neměl by obsahovat zkratky.

– u všech autorů uvést křestní jméno a příjmení, tituly, vědecké a pedagogické hodnosti a pracoviště (přesná adresa včetně e-mailové adresy a telefonu, nejlépe GSM).

(tj. souhrn článku) – rozsah do 1 000 znaků včetně mezer a překlad do angličtiny v odpovídajícím rozsahu.

– v češtině a angličtině

– v místě prvního užití zkratky uvést plné znění zkráceného termínu, je-li z angličtiny v plném znění i anglicky, například kombinovaná perorální kontracepce (combined oral contraception – COC)

– cca 20 citací, především recentních (posledních 5 roků), podle níže uvedeného vzoru. Citovaná literatura je číslovaná a seřazená v takovém sledu, v jakém je v textu citována. se v textu umísťuje na příslušném místě a vyznačí se číslicí v hranaté závorce takto [1,3, 11–13].

Periodická publikace


Autor/ři příspěvku (max. 3, potom et al, příjmení, iniciála křestního jména). Název článku. Mezinárodní zkratka časopisu rok vydání; ročník (číslo, případně Suppl.): stránkový rozsah.

Příklad:


Korzon-Burakowska A, Dziemidok P. Diabetic foot – the need for comprehensive multidisciplinary approach. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 314–317.

Neperiodická publikace


Autor/ři monografie (max. 3, potom et al, příjmení, iniciála křestního jména). Název (celé monografie nebo kapitoly). (In: Editor/ři. Název celé monografie). (Pořadí vydání, pokud není první). Nakladatelství: místo vydání rok. ISBN.

Příklad:


Fait T, Dvořák V, Skřivánek A et al. Almanach ambulantní gynekologie. Maxdorf: Praha 2009. ISBN 978–80–7345–191–2.


Petráková K, Palácová M, Halámková J et al. Karcinom prsu. In: Souček M, Špinar J, Vorlíček J (eds). Vnitřní lékařství. Grada Publishing – Facta Medica – MuniPress: Praha, Brno 2011. ISBN 978–80–247–2110–1.

(tabulky, grafy, schémata, černobílé nebo barevné obrázky a snímky) – dodat v samostatných souborech; v textu citovat odkaz na příslušnou přílohu v kulaté závorce, například (tab. 1) nebo (graf 1) nebo (schéma 1) nebo (obr. 1)

– nutno vytvořit v MS Office Excel nebo MS Office Word v programu tvoření tabulek.

– nutno vytvořit v MS Office Excel (je možné poslat i grafy už vložené do MS Office PowerPoint)

– nutno vytvořit v grafickém editoru nebo poslat obrázek schématu ve formátu JPG, JPEG, TIF, případně ve formátu PDF v tiskovém rozlišení, viz níže

– nutno dodat ve formátu JPG, JPEG, TIF v tiskovém rozlišení (minimálně 300 dpi, tj. např. obrázek o tiskovém rozměru 14 × 6 cm musí mít rozlišení 1650 × 720 pixelů)

Hlavní partneři časopisu

 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3-4 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější