European Society of Human Reproduction and Embryology 2005


Autoři: I. Crha
Působiště autorů: Centrum asistované reprodukce ;  Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2005; 9(4): 33

Ve dnech 19.-22. června 2005 se uskutečnil v Kodani 21. kongres ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology). Vlastnímu kongresu předcházely jednodenní „workshopy“, které pokrývaly prakticky celou šíři reprodukční medicíny. Tradičně velká pozornost byla věnována kurzu o etických a legislativních otázkách asistované reprodukce a využití kmenových buněk.

Odborný program kongresu byl rozdělen do několika bloků, které probíhaly paralelně v přednáškových sálech moderního kongresového centra „Bella Centre“ situovaného na okraji Kodaně v blízkosti letiště. Doprava z hotelů v centru města moderním metrem byla rychlá a pohodlná.

Úvodní přednáška v hlavním sále byla věnována neurobiologii lidského sexuálního chování a potvrzovala výrazný nárůst základního výzkumu věnovaného všem oblastem lidské reprodukce. Velmi zajímavé informace však k praktickému uplatnění mají zatím dost daleko.

Pozornost účastníků kongresu si zasloužil blok přednášek věnovaný IVM (in vitro maturatio) oocytů a klonování. Experimentální práce byly věnovány hledání nových cest, jak zvýšit efektivitu tohoto postupu, jako je např. dočasná zástava spontánní maturace jádra specifickým inhibitorem fosfodiesterázy nebo snížení chromozomálních abnormalit přidáním FF-MAS (follicular fluid meiosis activating sterol) do kultivačního media.

Velmi zajímavé přednášky byly věnovány kmenovým buňkám a jejich možnému využití v budoucnosti pro získání gamet. Autoři z Cornell University v New Yorku prezentovali výsledky práce, při které získali totipotentní blastomery z časných embryí myší. Vyšší efektivitu získal tento postup při použití chemicky přesně definovaných medií. Vědecký tým z University of Sheffield prokázal, že lidské embryonální kmenové buňky se mohou úspěšně diferencovat na primordiální zárodečné buňky a časné formy gamet.

Odborně velmi fundované přednášky zazněly v bloku věnovaném současným názorům na přínos metforminu u žen se syndromem polycystických ovarií. Převažovaly závěry, které prokazovaly zlepšení těhotenských výsledků a snížení rizika ovariálního hyperstimulačního syndromu.

Téma ovariální stimulace bylo určitým „soubojem“ mezi stoupenci rekombinantního a urinárního purifikovaného FSH. Řada renomovaných autorů se ve svých přednáškách věnovala výsledkům studie MERIT (Menotrophin versus Recombinant FSH in vitro Fertilisation Trial), která prokazovala lepší výsledky urinárních přípravků. Zastánci rekombinatního FSH ostře diskutovali a zpochybňovali metodiku studie. Na tomto místě je vhodné vzpomenout práci Vaila a Gardenera „Common statistical errors in the design and analysis of subfertility trials“, která byla na kogresu ESHRE v Madridu v 2003 postrachem všech prací sledujících vlivy různých postupů na dosažení těhotenství. Autoři zde hodnotili studie publikované v renomovaných časopisech (např. Human Reproduction, Fertility and Sterility), které sledovaly vliv různých postupů na dosažení těhotenství. Výsledek jejich pečlivé statistické analýzy vyvolal zděšení – více než 80 % sledovaných studií (které prošly náročným recenzním řízením!) mělo minimálně jednu závažnou chybu, která bránila stanovení statisticky spolehlivých závěrů nebo zařazení práce do metaanalýzy.

Velmi zajímavým tématem řady prací prezentovaných formou přednášek a posterů bylo využití vazebné kapacity lidských spermií k hyaluronové kyselině (HA), které umožní selekci spermií s vyšší integritou DNA. Autoři (Ramos, de Boer a Wetzels) z Univerzity of Nijmegen v Nizozemí sledovali korelaci výsledku vazby spermií na hyaluronan s vyšetřením rozsahu poškození DNA. Prokázali, že spermie vázané na HA mají signifikantně nižší aneuploidii a sigifikantně vyšší normální kondenzaci chromatinu. V budoucnosti by tento postup mohl usnadnit výběr spermie pro ICSI.

K přednáškám, které zůstanou v paměti, patří také didakticky vynikající přehled reprodukčních a dlouhodobých důsledků syndromu polycystických ovarií, který přednesla v závěrečný den kongresu profesorka Carson z University of Houston. Velmi užitečná byla také přehledná přednáška o současném pohledu na endometriózu.

Přehledové přednášky byly věnovány přínosu LIF (leukaemia inhibitory factor) na zlepšení implantace u žen s opakovaným selháním léčby metodami asistované reprodukce. Dysfunkce exprese LIF v době implantace je jedním ze známých faktorů, které brání implantaci embrya.

Velká pozornost byla věnována prevenci komplikací metod asistované reprodukce – především vícečetným těhotenstvím včetně dvojčat, ovariálnímu hyperstimulačnímu syndromu a mimoděložním těhotenstvím.

Kongres velmi názorně ukázal současný stav reprodukční medicíny v celé šíři a složitosti a plně potvrdil, že patří k nejvýznačnějším celosvětovým akcím v této oblasti. Může nás proto těšit, že příští Kongres ESHRE se koná v Praze ve dnech 18. až 21. června 2006.

doc. MUDr. Igor Crha, Csc.

Centrum asistované reprodukce

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se