Vývoj perinatologických ukazatelů v Olomouckém kraji v posledních 10 letech (1997-2006)


Analysis of Perinatology Results in Olomouc Region in Recent Ten Years (1997-2006)

Objective:
The objective is to assess the trends in the principal perinatology data over the last decade and their comparison with the average for the Czech Republic. The analysis forms part of the system of medical care quality monitoring.

Data and method:
Results from perinatal databases of the Committee for Perinatal Medicine of the Czech Republic (10 million inhabitants) and from perinatal data records of all hospitals in the Olomouc region (600 000 population) were used for the analysis in this cohort study.

Outcome:
Beginning with the 1990’s, a significant improvement of perinatal morbidity rate was recorded, and the results became very good after 2000, when perinatal death rate fell below 4 per mille. However, an increase in the rate of preterm deliveries of low birth weight infants (LBW – less than 2,5 kilogram) from 5,7 % to 7,2 % was recorded from over the last ten years. Comparison of results of main perinatology indicators confirms that in the recent decade the rate of perinatal mortality only exceeded the national average three times. The perinatal death rate without congenital malformations and stillbirth rate only exceeded the national average in two years. A worse statistically significant result of CNU excluding congenital malformations was recorded in 2001, and was exclusively related with the extremely low weight category of 500–749 kg. In that year, an unusual swing in the number of children with this extremely low birth weight was recorded. Failure of newborn care resulted in the death of 11 out of 16 born children. None of these children had an inborn defect. In the same year, there was recorded the highest incidence of inborn defects in stillbirths for the whole decade (5 cases per 15 stillbirths). Altogether congenital malformations occurred in 8 out of 32 perinatal deaths. The stillbirth rate without congenital malformation only exceeded the national average once, in 1998. Perinatology results in the region of Olomouc for the in last five years have been affected by an increase in the number of premature labours exceeding the capacity of the neonatal intensive care unit in Olomouc. Transfers of parturients with imminent premature labour to other perinatology centres make up for one fourth of all cases.

Conclusion:
The analysis of the main perinatology data for the recent years confirms that the indicators monitored in region of Olomouc were, in the majority of cases, better than the national average. A major problem for the region over the last five years has been the increased incidence of premature labours and the related shortage in the neonatal intensive care unit capacity.

Key words:
perinatal mortality – premature labour – quality of care


Autoři: M. Větr
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2007; 11(5): 207-211

Souhrn

Cíl:
Cílem práce je posouzení vývoje hlavních perinatologických údajů v posledním desetiletí a jejich srovnání s průměrem České republiky. Analýza je součástí systému kontroly kvality péče.

Soubor a metodika:
Pro analýzu jsem použil výsledky perinatologických dat Sekce perinatální medicíny z České republiky (10 milionů obyvatel) a všech nemocnic v Olomouckém kraji (600 000 obyvatel).

Výsledky:
Od poloviny 90. let dochází k výraznému zlepšení ukazatelů perinatální úmrtnosti a velmi dobrých výsledků jsme dosáhli po roce 2000, kdy perinatální úmrtnost poklesla pod 4 promile. Avšak v posledních 10 letech došlo v České republice k nárůstu frekvence porodů dětí nízké porodní hmotnosti (NPH – méně než 2,5 kg) z 5,7 % na 7,2 %. Porovnání výsledků hlavních perinatologických charakteristik potvrzuje, že v posledním 10letém intervalu přesáhla perinatální úmrtnost republikový průměr pouze 3krát. Perinatální úmrtnost bez VVV a mrtvorozenost přesáhla celostátní průměr jen 2krát. Statisticky významně horší výsledek ČNÚ bez VVV byl v roce 2001 a týkal se výlučně jen extrémně nízké hmotnostní kategorie 500-749 g. V tomto roce nastal nebývalý výkyv v počtu narozených dětí této extrémně nízké hmotnostní kategorie. Neúspěšná neonatologická péče vedla k úmrtí 11 ze 16 narozených. Přitom žádné z těchto dětí nemělo vrozenou vývojovou vadu. V tomtéž roce byl však nejvyšší výskyt vrozených vývojových vad u mrtvorozených za celé 10leté období (5krát VVV z 15). Celkem mělo VVV v roce 2001 8 dětí ze 32 perinatálně zemřelých. Mrtvorozenost bez VVV přesáhla republikový průměr jen 1krát, v roce 1998.

Výsledky regionu v posledních 5 letech ovlivnil nárůst předčasných porodů přesahující možnosti neonatologické jednotky intenzivní péče v Olomouci. Překlady těhotných s hrozícím předčasným porodem do jiných perinatologických center dosahují l/4 všech případů.

Závěr:
Analýza hlavních perinatologických údajů v posledních letech potvrzuje, že sledované ukazatele Olomouckého perinatologického regionu byly častěji lepší než republikový průměr. Významný problém Olomouckého kraje v posledních pěti letech je nárůst předčasných porodů a s ním související nedostatečná kapacita neonatologické jednotky intenzivní péče v perinatologickém centru.

Klíčová slova:
perinatální úmrtnost, předčasné porody, kvalita péče

V posledních letech jsme v České republice dosáhli významných úspěchů v perinatologické péči. Perinatální úmrtnost klesla až pod 4 promile. Příznivý byl také vývoj ukazatelů péče o těhotné, rodičky a novorozence v Olomouckém kraji.

Cílem práce je posouzení vývoje hlavních perinatologických údajů v posledním desetiletí a podrobnější seznámení širší odborné veřejnosti. Analýza je potřebná pro informaci všech, kteří se starají o těhotné a novorozence. Je nepochybně současně měřítkem i kontrolou kvality péče a nepřímo si klade za cíl její další zlepšení.

Soubor a metodika

Pro analýzu jsem použil výsledky získané z rozboru perinatologických dat České republiky, které pro Sekci perinatální medicíny zpracoval prof. MUDr. Zdeněk Šembera, DrSc. a as. MUDr. Petr Velebil, CSc. [3,4].

Údaje z Olomouckého kraje poskytli primáři gynekologicko-porodnických oddělení nemocnic v Bruntále, Hranicích na Moravě, Jeseníku, Krnově, Olomouci, Prostějově, Přerově, Rýmařově, Šternberku, Šumperku, Valašském Meziříčí, Vsetíně a Zábřehu na Moravě.

Od roku 2001 se v návaznosti na změny územního uspořádání změnila struktura Olomouckého kraje. Ze 13 porodnic zůstalo pouze 6 - Jeseník, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Olomouc (obr. 1a,b)

V tabulkách a grafech dokumentuji 10letý vývoj hlavních ukazatelů perinatální úmrtnosti v našem kraji a některá srovnání s průměrem České republiky. Srovnání výsledků kraje a České republiky provádím testováním nulové hypotézy parametrickým χ2-testem.

Olomoucký kraj. Ke 31. 12. 2006 bylo v Olomouckém kraji 639 894 obyvatel, v České republice jich ke stejnému datu bylo 10 287 189.
Obr. 1. Olomoucký kraj. Ke 31. 12. 2006 bylo v Olomouckém kraji 639 894 obyvatel, v České republice jich ke stejnému datu bylo 10 287 189.

Výsledky

V posledních 10 letech došlo v Olomouckém perinatologickém regionu k výrazným změnám v důsledku nového územního uspořádání a trendu rušení malých porodnic. Změna územního uspořádání vedla ke zmenšení spádové oblasti perinatologického centra v Olomouci. V kraji je jediná porodnice s počtem porodů pod 500 za rok (Jeseník). V posledních letech pozorujeme mírný nárůst počtu porodů (tab. 1).

Tab. 1. Počty narozených dětí.
Počty narozených dětí.

V grafu 1 a tab. 2 je přehled narozených dětí s nízkou porodní hmotností (NPH) do 2 500 gramů, které rozděluji do 5 hmotnostních kategorií. V tabulce je také v předposledním sloupci součet dětí od 500-1 500 g, které vyžadují převozy na neonatologickou jednotku intenzivní péče a ukazuje její kapacitní možnosti. Názorněji to uvádím ještě v grafu 2. Údaje zde uvedené, zejména v počtech narozených v kategoriích do 1 500 g, však neodpovídají skutečné incidenci předčasných porodů v kraji. V posledních 5 letech je pro nedostatečný počet intenzivních lůžek pro novorozence přibližně 1/4 těhotných překládána do jiných perinatologických center, tedy mimo náš kraj.

Frekvence předčasných porodů podle hmotnostních kategorií.
Graf 1. Frekvence předčasných porodů podle hmotnostních kategorií.

Tab. 2. Porody dětí nízké porodní hmotnosti (NPH) v Olomouckém kraji za posledních l0 let.
Porody dětí nízké porodní hmotnosti (NPH) v Olomouckém kraji za posledních l0 let.

Počty narozených 500–1 499 gramů Olomoucký kraj.
Graf 2. Počty narozených 500–1 499 gramů Olomoucký kraj.

Trvalý pokles perinatální úmrtnosti od poloviny 90. let dosahuje zejména po roce 2000 historicky nejnižších hodnot (tab. 3, graf 3-6).

Tab. 3. Celková perinatální úmrtnost (promile).
Celková perinatální úmrtnost (promile).

Celková perinatální úmrtnost.
Graf 3. Celková perinatální úmrtnost.

Celková perinatální úmrtnost bez VVV.
Graf 4. Celková perinatální úmrtnost bez VVV.

Časná neonatální úmrtnost.
Graf 5. Časná neonatální úmrtnost.

Časná neonatální úmrtnost bez VVV.
Graf 6. Časná neonatální úmrtnost bez VVV.

Porovnání výsledků hlavních perinatologických ukazatelů potvrzuje, že ve sledovaném 10letém období přesáhla perinatální úmrtnost republikový průměr pouze 3krát. Perinatální úmrtnost bez VVV (vrozených vývojových vad) a mrtvorozenost převýšila celostátní průměr jen 2krát. Statisticky významný byl jen výsledek ČNÚ (časná novorozenecká úmrtnost) bez VVV v roce 2001 a při bližším pohledu se týkal výlučně jen kategorie od 500 do 749 g (graf 6). V tomto roce došlo k nečekanému výkyvu v počtu narozených dětí této extrémně nízké hmotnostní kategorie. Neúspěšná neonatologická péče přinesla úmrtí 11 ze 16 narozených. Přitom žádné z těchto dětí nemělo vrozenou vývojovou vadu. Ve zmíněném roce byl také nejvyšší výskyt vrozených vývojových vad u mrtvorozených za celé 10leté období (5krát VVV z 15). Celkem mělo VVV v roce 2001 8 dětí ze 32 perinatálně zemřelých. Druhý nejhorší výsledek byl v roce 2003, kdy na VVV zemřelo 7 dětí ze 23. V pořadí 3. nejhorší rok s nejvyšším podílem VVV na PÚ byl rok 2006, kdy VVV byla u 6 ze 27 dětí.

Mrtvorozenost při novém regionálním uspořádání také výrazně poklesla (graf 7, 8). Nejnižší byla v roce 2004, kdy v děloze zemřelo 9 dětí (všechny bez VVV). Mrtvorozenost bez VVV přesáhovala republikový průměr jen 1krát. Bylo to v roce 1998. Mrtvorození se podílí více než polovinou na celkové perinatální úmrtnosti.

Mrtvorozenost.
Graf 7. Mrtvorozenost.

Mrtvorozenost bez VVV.
Graf 8. Mrtvorozenost bez VVV.

Podrobnější analýza výsledků jednotlivých nemocnic v kraji ukazuje, že nejlepší perinatologické výsledky v 10letém období má nemocnice ve Šternberku. Po celých 10 let byly sledované ukazatele pod krajským a republikovým průměrem.

Viditelně nejhorší výsledky v kraji byly v perinatologickém centru v Olomouci a Šumperku. Obě pracoviště však centralizují předčasné porody. Šumperk plnil částečně i funkce intermediárního centra v péči o děti nízké porodní hmotnosti 1 500-2 499 g.

V ukazateli mrtvorozenosti byl nejlepší Šternberk a Šumperk, nejhorší hodnoty udává Přerov, Zábřeh na Moravě a Jeseník. Z nemocnic vyjmutých z naší spádové oblasti byly na konci 90. let nadprůměrně horší perinatologické výsledky v porodnicích ve Valašském Meziříčí a Vsetíně (tab. 4).

Tab. 4. Mrtvorozenost (promile).
Mrtvorozenost (promile).

Diskuse

Příznivý vývoj perinatologických ukazatelů v poslední dekádě minulého století nepochybně přinesly nové metody a techniky v neonatologické péči a zejména důsledně uplatňovaná centralizace předčasných porodů.

Přechodné zvýšení porodnosti v posledních 5 letech vysvětlujeme odloženými porody silných populačních ročníků ze 70. let. Se změnou věkových skupin ke starším rodičkám pravděpodobně souvisí nepříznivý nárůst předčasných porodů. V horizontu 5 roků očekáváme pokles porodnosti. Tento vývoj může ohrozit existenci porodnic s nízkými počty porodů. Mírné zhoršení v posledním roce možná znamená, že se příznivý vývoj ukazatelů perinatální péče již vyčerpal. Byli bychom proto rádi, kdyby se nám relativně příznivé výsledky alespoň podařilo udržet.

Naše výsledky v posledních 5 letech zkresluje nedostatek lůžek na neonatologické JIP ve Fakultní nemocnici Olomouc. Překlady těhotných s hrozícím předčasným porodem do jiných perinatologických center dosahují l/4 všech případů. Tato skutečnost je pozoruhodná, protože perinatologický region se po novém územním uspořádání v roce 2001 zmenšil. I když celkový počet porodů významně poklesl, předčasných porodů výrazně přibylo.

Protože průměrné hodnoty výše uvedených perinatologických ukazatelů České republiky zahrnují i výsledky Olomouckého kraje, byly by pravděpodobně rozdíly srovnání čistě našeho regionu se zbytkem republiky o něco výraznější.

V posledních letech byl náš kraj opakovaně uváděn v analýzách neonatologické sekce mezi nejhoršími regiony v České republice [1,2]. Negativní hodnocení vyplynulo z kumulativních statistik a jeho příčinou byla vysoká specifická ČNÚ velmi nízkých porodních hmotností v roce 2001. Podle výsledků péče o novorozence velmi nízké porodní hmotnosti je perinatologické centrum v Olomouci v republikovém srovnání zařazeno do 2. kategorie center, která vykazují 3krát horší výsledky než špičková pracoviště v České republice [4].

Provedená analýza perinatologických výsledků má ambici stát se nástrojem kontroly kvality poskytované péče. Rozbory výše popsaných ukazatelů mají největší dopad na porodníky a neonatology. Tento systém kontroly kvality péče však není úplný, protože chybí účinné nástroje k objektivnímu posuzování kvality prenatální péče, jež také významně ovlivňuje perinatologické výsledky.

Závěr

Analýza hlavních perinatologických údajů v posledních 10 letech ukazuje, že sledované charakteristiky Olomouckého regionu byly častěji lepší než republikový průměr.

Významným problémem perinatologie v posledních 5 letech je nárůst předčasných porodů a s ním související nedostatek intenzivních lůžek novorozeneckého oddělení v Olomouci.

Doručeno do redakce: 13. 6. 2007

doc. MUDr. Miroslav Větr, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc


Zdroje

1. Plavka R. Analýza výsledků neonatologické péče za rok 2004. XXII. konference Sekce perinatální medicíny, ČGPS ČLS JEP, 13.-15. duben 2005, Sněžné-Mílovy.

2. Plavka R. Analýza výsledků neonatologické péče za rok 2006. XXIV. konference Sekce perinatální medicíny, ČGPS ČLS JEP, 19.-20. duben 2007, Pardubice.

3. Štembera Z, Velebil P. Perinatologie v České republice na konci tisíciletí – celostátní perinatální úmrtnost. Čes Gynek 2001; 66: 16-20.

4. Štembera Z, Velebil P. Analýza výsledků porodnické péče za rok 2006. XXIV. konference Sekce perinatální medicíny, ČGPS ČLS JEP, 19.-20. duben 2007 Pardubice.

5. www.demografie.info/cz

6. www.czso.cz

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 5

2007 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se