Bevacizumab v terapii metastatického karcinomu prsu: kazuistika


Bevacizumab in Treatment of Metastatic Breast Cancer: Case Report

Metastatic breast cancer is incurable disease, but the new therapeutic options reduce complaint of patient, extend time to progression and extend the overall survival. Undesirabels effects are often concomitant with chemotherapy and during the treatment chemoresistance develops. A new chance of treatment is combination of chemotherapy with targeted treatment. The vascular endothelial growth factor (VEGF) is the main regulator of angiogenesis. Humanized monoclonal antibody antiVEGF – bevacizumab is evidenced with efficiency in series of cancer diseases. The case report presents our experience of the combined treatment of bevacizumab with chemotherapy at patient with chemoresistant triple negative breast cancer.

Key words:
angiogenesis – antiangiogenic therapy – bevacizumab – metastatic breast cancer


Autoři: Marta Holíková
Působiště autorů: Komplexní onkologické centrum a oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice Liberec, přednosta a primář MUDr. Jiří Bartoš, MBA
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2013; 17(2): 161-162
Kategorie: Onkogynekologie: Kazuistika

Souhrn

Metastatický karcinom prsu je nevyléčitelné onemocnění, ale použití nových léčebných možností může zmírnit obtíže pacientky, prodloužit dobu do progrese a prodloužit celkové přežití. Léčba protinádorovou chemoterapií je často doprovázena řadou závažných nežádoucích účinků a v průběhu léčení časem dojde k chemorezistenci. Nové naděje se tedy vkládají do kombinace chemoterapie s cílenou léčbou. Vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) je jedním z nejdůležitějších regulátorů angiogeneze. Humanizovaná monoklonální protilátka proti VEGF – bevacizumab prokázal účinnost u řady nádorových onemocnění. Uvádíme kazuistiku pacientky ukazující naši zkušenost s efektem léčby kombinace bevacizumabu s chemoterapií s prokazatelně chemorezistentním triplet negativním karcinomem prsu.

Klíčová slova:
angiogeneze – antiangiogenní terapie – bevacizumab – metastatický karcinom prsu

Kazuistika

Pacientka, ročník 1963, u níž byla zjištěna generalizace, byla po absolvování adjuvantní léčby odeslána na naše pracoviště.

Pacientce byl diagnostikován v 5/2010 inoperabilní (velikost 3,5 cm) karcinom prsu vpravo, původní klinické stadium T3 N1 M0. Byla provedena punkční biopsie. Výsledek histologického vyšetření konstatoval invazivní duktální karcinom, Grade 3, ER-, PR-, HER-2-, to znamená triple negativní typ karcinomu prsu.

Nemocná absolvovala neoadjuvantní chemoterapii v režimu TAC (docetaxel, adriamycin, cyklofosfamid), bylo jí podáno od 6/2010 do 9/2010 celkem 6 cyklů. Poté došlo k regresi tumoru na velikost 1,5 cm a pacientka byla indikována k operaci. Byla jí provedena ablace pravého prsu a exenterace axily. Pooperačně bylo klinické stadium pT1c pN0 pM0. Dále byla indikována pooperační iradiace v dávce 2/50 Gy na oblast hrudní stěny a 2/44 Gy na oblast spádových lymfatických uzlin. Remise trvala necelý 1 rok. Při pravidelné dispenzární kontrole v 6/2011 byla zjištěna elevace tumorových markerů: CEA na 65 a Ca 15–3 na 42. V rámci restagingu byl proveden RTG S+P s normálním nálezem, dále byla provedena ultrasonografie břicha, při níž byl, bohužel, prokázán mnohočetný metaproces v játrech a dále dle scintigrafie skeletu a byla prokázána i generalizace do skeletu. Poté byla pacientka předána na naše pracoviště k další terapii.

V 1. linii paliativní chemoterapie jsme zvolili režim karboplatina + gemcitabin. V období 6–10/2011 bylo podáno 6 cyklů. Během této chemoterapie pacientka udávala nevolnosti a léčba byla komplikována leukopenií a trombocytopenií.

Parciální remise trvala 3 měsíce – v 2/2012 dle elevace tumorových markerů CEA a C 15–3 a nálezů při ultrasonografickém vyšetření břicha byl zjištěn progredující mnohočetný ložiskový proces v játrech.

V další 2. linii paliativní léčby jsme zahájili chemoterapii s docetaxelem v týdenním (weekly) režimu společně s podáním bevacizumabu ve 14denních intervalech v dávce 10 mg/kg v období 3–6/2012.

Dle nálezů ultrasonografického vyšetření jater a zjištění poklesu tumorových markerů CEA ze 406 na 37 a C 15–3 z 85,9 na 12 bylo zjevně dosaženo parciální remise. Bevacizumab byl poté dále podáván v monoterapii v dávce 1krát za 14 dní 10 mg/kg až do progrese, která nastala v 1/2013, současně byly podávány s ohledem na výskyt kostních metastáz intravenózně bisfosfonáty.

Remise tedy trvala celkem 11 měsíců, po celou dobu byla pacientka ve velmi dobrém stavu a léčbu absolvovala bez jakýchkoliv obtíží.

Diskuse

Angiogeneze je jedním ze základních pilířů růstu a metastazování nádorů [1]. Jedná se o komplexní proces, ve kterém hrají roli na jedné straně proangiogenní faktory (VEGF, PDGF, TGFβ) a na druhé straně inhibitory angiogeneze (angiostatin, trombospondin-1, interferon α). VEGF je hlavním angiogenním faktorem, který je jako jediný exprimován nádorovou buňkou po celou dobu jejího života. Humanizovaná monoklonální protilátka proti VEGF – bevacizumab – prokázal účinnost u řady nádorových onemocnění.

Například u metastazujícího kolorektálního karcinomu je v kombinaci s chemoterapií běžnou modalitou léčby v 1. i ve 2. linii již několik let.

Probíhala a probíhá řada klinických studií, které mají za cíl určit roli blokády VEGF v různých stadiích a u různých fenotypů i u karcinomu prsu. První randomizovanou studií III. fáze v 1. linii léčby metastatického karcinomu prsu byla studie E2100, která hodnotila význam přidání bevacizumabu k paklitaxelu.

Primární cíl období bez progrese byl splněn – doba do progrese (progression-free survival – PFS) byla 11,8 měsíce v rameni s bevacizumabem vs 5,9 měsíce v rameni se samotným paklitaxelem, významný byl i rozdíl v míře léčebné odezvy (overall response rate – ORR) 36,9 % vs 21,2 %, celkové přežití (overall survival – OS) se mezi rameny nelišilo – 26,7 vs 25,2 měsíce [2].

Další studie AVADO srovnávala význam přidání bevacizumabu k docetaxelu a studie RIBBON-1 porovnávala význam přidání bevacizumabu k antracyklinu, taxanu nebo kapecitabinu. U obou studií byl prokázán benefit ve smyslu prodloužení PFS pouze o 0,7–2,9 měsíce, byla lepší celková odezva, ale bez vlivu na délku celkového přežití [3,4].

Metaanalýza všech těchto studií prokázala 36% snížení rizika progrese nebo smrti, pokud byl zařazen bevacizumab k chemoterapii v první linii léčby metastatického karcinomu prsu [5–7].

Závěr

Pacientky s nádorem prsu bez exprese hormonálních receptorů a bez exprese antigenu HER-2 (triple negativní) mají kvůli biologické povaze nádoru léčebné možnosti omezené pouze na chemoterapii, ke které je možné v současné době přidat antiangiogenní terapii. Naše zkušenost s antiVEGF-léčbou bevacizumabem u generalizovaného karcinomu prsu ukazuje, že tento lék je u této vybrané skupiny pacientek účinný, bezpečný a je velmi dobře tolerován.

Doručeno do redakce dne 2. května 2013

Přijato po recenzi dne 9. května 2013

MUDr. Marta Holíková

marta.holikova@nemlib.cz

Komplexní onkologické centrum, oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice Liberec

www.nemlib.cz


Zdroje

1. Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell 2000; 100(1): 57–70.

2. Gray R, Bhattacharya S, Bowden C et al. Independent Review of E2100: A Phase III Trial of Bevacizumab Plus Paclitaxel Versus Paclitaxel in Women With Metastatic Breast Cancer. J Clin Oncol 2009; 27(30): 4966–4972.

3. Miles DW, Chan A, Dirix LY et al. Phase III Study of Bevacizumab Plus Docetaxel Compared With Placebo Plus Docetaxel for the First-Line Treatment of Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Metastatic Breast Cancer. J Clin Oncol 2010; 28(20): 3239–3247.

4. Robert NJ, Diéras V, Glaspy J et al. RIBBON-1: randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III trial of chemotherapy with or without bevacizumab for first-line treatment of human epidermal growth factor receptor 2-negative, locally recurrent or metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2011; 29(10): 1252–1260. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1200/JCO.2010.28.0982>.

5. O‘Shaughnessy J, Miles D, Gray RJ et al. A meta-analysis of overall survival data from three randomized trials of bevacizumab (BV) and first-line chemotherapy as treatment for patients with metastatic breast cancer (MBC). 2010 ASCO Annual Meeting. J Clin Oncol 2010; 28(15 Suppl): abstr. 1005.

6. Miles DW, Romieu G, Dieras V et al. Meta-analysis of patients (PTS) previously treated with taxanes from three randomized trials of bevacizumab (BV) and first-line chemotherapy as treatment for metastatic breast cancer (MBC). Annals of Oncology 2010; 21(Suppl 8: Abstract Book of the 35th ESMO Congress): abstr. 279PD.

7. O‘Shaughnessy J, Romieu G, Diéras V et al. Meta-Analysis of Patients with Triple-Negative Disease from Three Randomized Trials of Bevacizumab (BV) and First-Line Chemotherapy as Treatment for Metastatic Breast Cancer (MBC). San Antonio Breast Cancer Symposium 2010. Cancer Research 2010; 70(24 Supplement 2): abstr. P6–12–03. Dostupné z DOI: < http://doi: 10.1158/0008–5472.SABCS10-P6–12–03>.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se